صفحه اصلي > توضیحات کلی / سئوالات متداول > مقایسه ضدعفونی کننده نانوسیل و پرسیدین

مقایسه ضدعفونی کننده نانوسیل و پرسیدین


21-11-1392, 16:22. نويسنده: mh

ملاک ارزیابی

نانوسیل

پرسیدین

ترکیب

پراکسید هیدروژن 50%

یون نقره 0.05 %

پراکسید هیدروژن 25-19 %*

پراستیک اسید 18-1 % *

ترکیبات سینرژیک 15-6/5 % *

طیف اثر

ویروسهای غشاءدار

و بدون غشاء

باکتریهای گرم مثبت و منفی

قارچها و مخمرها

اسپورها

بیوفیلم ها

آمیبها

ویروسهای غشاء دار

و بدون غشاء

باکتری های گرم مثبت و منفی

کپک ها و مخمر ها و قارچها

اسپورها

دامنه PH

8- 2

8- 4

بو

کاملا بدون بو

دارای بوی تند

خورندگی فلز

فاقد اثرات خورندگی فلزات

دارای اثرات خورندگی فلزات

* مقدار آن نسبت به نوع استفاده در پزشکی و یا صنایع غذایی متفاوت است.
 
ویژگی های یون نقره موجود در ضدعفونی کننده نانوسیل:
نقره جزء فلزات سنگین می باشد، فلزات سنگین با اثر بر روی رشد، مورفولوژی و فعالیت های بیو شیمیایی میکروارگانیسم ها باعث از بین رفتن آن ها می شوند. تداخل در واکنش های زنجیره تنفسی و ایجاد تداخل در انتقال الکترونها و اتصال DNA و واکنش با غشاء سلولی از مکانیسم های نقره محسوب می شود. ترکیب نقره با پراکسید هیدروژن به نسبت 1 به 100 باعث افزایش قابل توجه اثر ضدعفونی کنندگی ترکیب، در مقایسه با هر یک از این مواد به تنهایی می شود. همچنین اثر ضدعفونی کنندگی ترکیب، از مجموع اثر هر یک از این مواد به تنهایی بیشتر است.
 
مزایای استفاده ترکیبی پراکسید هیدروژن با نقره:
1. افزایش کارایی ترکیب و مدت زمان اثر ضدعفونی کننده، که باعث می شود کنترل لایه بیوفیلم، کنترل رشد باکتری ها و کنترل باکتری های کلی فرمی به راحتی صورت گیرد.
2. دزهای کمتر برای ضدعفونی کافی خواهد بود.
3.  نقره علاوه بر خاصیت میکروب کشی در این ترکیب به عنوان کاتالیزور نیز عمل نموده و باعث افزایش قدرت اثر ضدعفونی کنندگی پراکسیدهیدروژن می شود.
 
چگونگی تاثیر ترکیب پراکسیدهیدروژن با نقره روی بیوفیلم:
الف) نقره با خاصیت کاتالیزوری خود باعث افزایش تولید اکسیژن فعال از پراکسید هیدروژن در حد فاصل سطوح بیوفیلم می گردد، اکسیژن فعال تولید شده باعث از بین رفتن دیواره ی پلی مری خارج سلولی شده و در قدم بعدی میکروارگانیسم های تشکیل دهنده بیوفیلم را از بین می برد.
ب) خاصیت کاتالیزوری نقره باعث افزایش یون OH می گردد که قوی ترین اکسید کننده است و به راحتی روی بیوفیلم تاثیر می گذارد.
ج) خود نقره به عنوان یک ضدعفونی کننده باعث از بین رفتن میکروارگانیسم ها می شود.
د) خاصیت نفوذپذیری به داخل سطوح نقره باعث می شود که نقره به راحتی در داخل بیوفیلم نفوذ کند.

بازگشت